Back to top

Köpa bil

Motortrafik står för ungefär 20% av alla koldioxidutsläpp inom EU. EU har därför beslutat att nya bilar inte får släppa ut mer än 120 gram koldioxid per kilometer. Samtidigt förväntas priset på bensinpris fortsätta stiga. På grund av dessa saker pågår en förändring av bilmarknaden. Större bilar som stadsjeepar överges till förmån för mindre, mer energieffektiva och miljövänliga biltyper. En intensiv utveckling av nya bränslealternativ pågår.

Miljöbilar

2010 var mer än en tredjedel av alla bilar som såldes i Sverige miljöbilar. Till miljöbilar räknas till exempel hybridbilar, etanolbilar, gasbilar och elbilar. Utsläppen är betydigt miljövänligare än för bensin, eller så är det så kallade biobränslen som inte ger något nettotillskott av koldioxid. Man bör dock vara medveten om det inte bara är förbränningen som har betydelse, hur bränslet produceras, hanteras och transporteras kan ha stor betydelse för miljön. Desstom kan tillverkningen vara mer energikrävande än för bensinbilar, eftersom de ofta är mer tekniskt komplicerade.

Tillverkare som varit särskilt drivande inom utvecklingen av miljövänligare bilar är de japanska företagen Honda och Toyota. De amerikanska tillverkarna Ford och General Motors har betydligt sämre miljömeriter.

 

Bensinpriset

Exakt vad det ökade bensinpriset beror på är inte klarlagt. Möjliga orsaker som föreslagits är ökad efterfrågan, minskad produktion, statlig subventionering, finansiell spekulation och inflation. De finns dock viss samstämmighet om att oljeproduktionen förr eller senare kommer nå en topp, varefter priset kommer att fortsätta att öka om efterfrågan förblir lika stor. När detta kommer att ske råder det dock delade meningar, enligt vissa är den redan passerad, enligt andra kommer den inte förrän på 2030-talet. Toppen för nya oljefyndigheter nåddes redan 1960-talet.