Back to top

Miljöpåverkan

Bilens miljöpåverkan beror främst på vilka utsläpp som uppstår vid förbränningen av bränslet. Idag används katalysatorer för reducera utsläppen, och miljöfarligt bly används inte längre i bensinen, i alla fall inte i västvärlden. På grund av den stora mängd bensin som förbrukas innebär detta dock bara en reducering av problemet.

Även andra saker kan skada miljön. Särskilt äldre bilar kan innehålla kvicksilver, PCB eller freoner vilka kan göra stor skada om bilen lämnas i naturen. Även bilvårdsmedel och däck kan innehålla miljöfarliga kemikalier.

 

Koldioxid

Biltrafiken i Svergie släpper idag ut omkring 17 miljoner ton koldioxid per år, vilket är runt en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Koldioxid bidrar till växthuseffekten, om koldioxidutsläppen fortsätter att öka förväntas jordens medeltemperatur stiga mellan 1 och 4,5 grader. Inom EU har man därför beslutat att nya bilar ska ha ett genomsnittligt utsläpp under 120 gram per kilometer. Detta motsvarar en förbrukning av 0,5 liter bensin eller 0,45 liter diesel på en mil.

Forskare från Murdoch University har jämfört koldioxidutsläppen från trafiken i 84 städer världen. Resultaten visar att städernas välstånd inte har någon större betydelse för hur stora koldioxidutsläppen blir. Städer i USA har till exempel betydligt större utsläpp per person än städer i Europa. Det som har betydelse är snarare om det finns stora stadsmotorvägar och parkeringsytor, vilket ger mer trafik, och hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, särskilt tåg och tunnelbana.

 

Kväveoxider

Trafiken i Sverige står för ungefär en tredjedel av kväveoxidutsläppen i Sverige, ungefär 135 000 ton kväveoxider per år. Kväveoxider bidrar till surt nedfall och försurning av mark och och vattendrag. Dessutom anses kväveoxider ha betydelse för övergödningen av hav och sjöar, vilken medför algblomning och bottendöd.

 

Kolväten

Trafiken står även för en tredjedel av kolväteutsläppen, runt 145 000 ton. Vissa kolväten kan orsaka cancer eller alleriger. Solljus kan dessutom få kolväten att reagera tillsammans med kväveoxider, vilket bidrar till uppkomsten av marknära ozon. Ozon gör nytta i den övre atmosfären, men nere vid marken skadar den biologisk vävnad och är en orsak till försämrad lungfunktion. Marknära ozon uppskattas orsaka skador på jordbruksgrödor för omkring 1 miljard kronor.

 

Bilkemikalier

Bilvårdsmedel kan innehålla giftiga kemikalier som tensider eller aromatiska lösningsmedel. Om dessa når ut i vattendrag kan de orsaka skador på vattenlevande organismer. Dessutom innehåller föroreringar som tvättas bort från bilen ofta giftiga tungmetaller som kadmium, zink, nickel, bly, krom eller koppar.

 

HA-olja

HA-oljor tros förekomma i omkring två tredjedelar av däcken på den svenska marknaden. Vid däckslitage frigörs HA-oljor i naturen, där de bland annat kan orsaka cancer och skada vattenlevande organismer.